RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

 

DZIEŃ I – 6 grudnia (czwartek)

09.30-10.00        Rejestracja uczestników

10.00-10.30        Otwarcie konferencji

10.30-12.30        Sesja I

12.30-13.00        Przerwa kawowa

13.00-15.00        Sesja II

15.00-15.30        Lunch

15.30-17.00        Panel dyskusyjny

19.00-21.00        Uroczysta kolacja

 

DZIEŃ II – 7 grudnia (piątek)

09.00-09.30       Rejestracja

09.30-11.30       Sesja III

11.30-12.00       Przerwa kawowa

12.00-14.00       Sesja IV

14.00-14.30       Lunch

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI:

 

I DZIEŃ – czwartek 6 grudnia

 

I SESJA PRAWNA   (moderator: dr Ilona Skibińska-Fabrowska - Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddział w Lublinie)

prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego)

Zwolnienie sprzedaży gruntów rolnych z podatku od czynności cywilnoprawnych

dr hab. prof. KUL Janina Kotlińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Katedra Finansów Publicznych)

Ekonomiczny wymiar prawa własności nieruchomości komunalnych

dr Agnieszka Wójcik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny)

Adekwatność wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych do diagnozowania rynku nieruchomości na przykładzie luki limit-cena dla rynku pierwotnego w programie MdM

dr Anna Domańska (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Inwestycji i Nieruchomości)

Instrumenty ochrony prawnej najemcy w umowie najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego z dojściem do własności

mgr Cezary Dzierzbicki (Uniwersytet  Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa Cywilnego)

Porównanie orzeczeń wydawanych w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego dotyczące nieruchomości

 

II SESJA EKONOMICZNA    (moderator: dr hab. prof. UMCS Henryk Mamcarz - Kierownik Zakładu Rynków Finansowych, Wydział Ekonomiczny UMCS)

dr Anna Kasprzak-Czelej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Zakład Rynków Finansowych)

Wykorzystanie inwestycji w nieruchomości do zabezpieczenia przed inflacją

dr hab., prof. SGH Jacek Łaszek (Narodowy Bank Polski, Szkoła Głowna Handlowa)

Kierunki rozwoju mieszkaniowego sektora na wynajem

dr Krystyna Araszkiewicz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Zespół Dydaktyczny Ekonomiki Organizacji i Zarządzania)

Wpływ cyfryzacji budownictwa na efektywność zarządzania nieruchomościami komercyjnymi

dr Krzysztof Olszewski (Narodowy Bank Polski, Szkoła Głowna Handlowa)

Analiza stopy zwrotu z inwestycji w powierzchnię biurową na podstawie hedonicznych czynszów i cen tych nieruchomości

dr Katarzyna Królik-Kołtunik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Zakład Rynków Finansowych)

Dostępność REIT-ów dla polskiego inwestora indywidualnego

 

PANEL DYSKUSYJNY   (moderator: prof. dr hab. Marian Harasimiuk - Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS)

dr hab. Elżbieta Bukalska    Profesor UMCS, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Lublinie

Autorka książki pt. Decyzje finansowe w warunkach nadmiernej pewności siebie menadżerów (2016) oraz współautorka Psychologii na usługach ekonomii (2017). Redaktor naukowa wielu monografii, autorka ponad 60 artykułów naukowych, uczestniczka blisko 50 konferencji naukowych. Opiekun naukowy licznych konferencji studenckich. Ceniona badacz i ekspert (m. in. finanse przedsiębiorstw, zarządzanie źródłami finansowania, przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, opodatkowanie przedsiębiorstwa) oraz dydaktyk (m. in. zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, system finansowy MiŚP, zarządzanie strukturą kapitału i polityka dywidend, analiza finansowa). Jedna z pierwszych ekspertek z zakresu wpływu pewności siebie na jakość zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Recenzent współpracujący z wieloma uznanymi czasopismami naukowymi.

dr Jacek Furga   Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, Prezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Ekspert rynku finansowania nieruchomości, doświadczony praktyk i wieloletni menadżer w sektorze bankowym, specjalizujący się w obszarze finansowania hipotecznego, rynku nieruchomości, sprzedaży i zarządzania ryzykiem. Prezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. przy Związku Banków Polskich, odpowiedzialny za rozwój Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON). Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich. Członek Rady Programowej kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości”. W latach 2000-2006 był członkiem Rady Programowej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego.

mgr Dariusz Brzozowski   Kierownik Oddziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Lublinie

Urbanista, praktyk z ponad 15-letnim doświadczeniem dziedzinie lokalnego i regionalnego planowania przestrzennego. Autor i współautor gminnych dokumentów planistycznych; decyzji o warunkach zabudowy, planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, prognoz środowiskowych i finansowych. Ekspert i członek wielu komisji i organów doradczych w dziedzinie gospodarki przestrzennej, w tym gminnych komisji urbanistyczno-architektonicznych (opiniujących projekty gminnych opracowań planistycznych), zespołu ds. rewitalizacji (weryfikacja i ocena gminnych i lokalnych programów rewitalizacji), zespołu eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków RP. Kierownik Oddziału Planowania Przestrzennego DPR UMWL oraz wieloletni pracownik i Z-ca Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie, współautor i członek zespołu projektowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego (2015).

Magdalena Olszewicz-Wątorska   Architekt, właścicielka firmy architektonicznej

Architekt z uprawnienia budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń (2008). Doświadczona projektant (budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne, obiekty użyteczności publicznej i mała architektura) oraz specjalistka z zakresu przygotowania inwestycji deweloperskich (analiza terenu pod kątem możliwości zabudowy w świetle miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i uzgodnień konserwatorskich, analizy własnościowe nieruchomości gruntowych). Ekspert w zakresie przygotowania inwestycji deweloperskich oraz sporządzania projektów dla firm deweloperskich, w tym giełdowych (bliska współpraca od 2000 r.), a także przedsiębiorca (własna firma architektoniczna od 2015 r.) Ceniona specjalistka w skali krajowej (projekty m. in. w Lublinie, Puławach, Janowie Lubelskim, Grodzisku Mazowieckim).

Sylwester Bogacki   Członek Zarządu Interbud-Lublin S.A.

Menedżer z niemal 20-letnim doświadczeniem w branży deweloperskiej na najwyższych stanowiskach kierowniczych (Interbud-Lublin S.A., Grupa Kapitałowa Wikana, Towarzystwo Budownictwa Społecznego „LPBO” Sp. z o.o., Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego), doświadczony praktyk w obszarze zarządzania deweloperską grupą kapitałową oraz spółkami giełdowymi, od 2006 r. zawodowy członek rad nadzorczych (m. in. Kredyt Inkaso S.A.); od 2002 r. również nauczyciel akademicki (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie).

Magdalena Bodys   Biegły sądowy, Członek Zarządu Lublin Forensic Group Sp. z o.o.

Biegły z zakresu analizy ekonomicznej przedsiębiorstw, finansów i rachunkowości oraz księgowości śledczej z wieloletnim doświadczeniem w opiniowaniu spraw dotyczących upadłości przedsiębiorstw, w tym deweloperskich oraz z branży budowlanej. Ekspert w skali krajowej. Doświadczona audytor (Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k.) oraz menedżer z bogatym doświadczeniem (Kierownik Departamentu Księgowości Śledczej w Biurze Ekspertyz Sądowych Sp. z o.o.), a także trener (szkolenia dla służb mundurowych). Od 2018 r. członek zarządu Lublin Forensic Group Sp. z o.o.

Karol Dołężka   Adwokat, Specjalista rynku nieruchomości, właściciel kancelarii adwokackiej

Adwokat, specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa nieruchomości. Członek Izby Adwokackiej w Lublinie (od 2013 r.). Wieloletni pracownik i współpracownik działów prawnych spółek (w tym publicznych) rynku deweloperskiego, obrotu i zarządzania nieruchomościami, zarządzania wierzytelnościami, prawa telekomunikacyjnego oraz rynku OZE. Doświadczony pełnomocnik procesowy w obszarze sporów gospodarczych oraz spraw karnych, a także cywilnych – w szczególności spraw spadkowych o nietypowym przebiegu. Od 2016 r. właściciel kancelarii adwokackiej w Lublinie (z filią w Parczewie). Zaangażowany społecznik udzielający pomocy prawnej również jako adwokat z urzędu.

  

II DZIEŃ – piątek 7 grudnia

 

III SESJA PRZESTRZENNA   (moderator: dr hab. Waldemar Gorzym-Wilkowski - Kierownik Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS)

dr inż. Agnieszka Napiórkowska-Baryła (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii Środowiska, Nieruchomości i Agrobiznesu)

Zasób mieszkaniowy w Polsce – ocena w kontekście jakości życia

dr Agata Antczak-Stępniak (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Inwestycji i Nieruchomości)

Wpływ planowania przestrzennego na działalność deweloperską

mgr Natalia Świdyńska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii Środowiska, Nieruchomości i Agrobiznesu)

Znaczenie urządzeń i instytucji publicznych w ocenie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania

dr Piotr Maleszyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny; Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów)

Plany zmiany miejsca zamieszkania mieszkańców Lublina i ich determinanty

mgr inż. Jarosław Świdyński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego)

Rola rynku nieruchomości w rozwoju zabudowy i budżecie Olsztyna

 

IV SESJA PRAKTYCZNA   (moderator: dr Agnieszka Wójcik - Zakład Rynków Finansowych, Wydział Ekonomiczny UMCS)

mgr inż. Elżbieta Kołodziej-Wnuk   (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania)

Zmiana wartości lokali deweloperskich w Lublinie

dr Tomasz Bolek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Inwestycji i Nieruchomości)

Rynek nieruchomości zabytkowych w Polsce

mgr Piotr Nieradka   (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Zakład Systemów Informacyjnych Zarządzania)

Wykorzystanie technologii wirtualnej rzeczywistości do prezentacji nieruchomości

mgr inż. Anna Białecka   (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Zakład Gospodarki Przestrzennej i Geomatyki)

Analiza skutków przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów o zabudowie mieszkaniowej

Katarzyna Rakowska (studentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny)

Wpływ sytuacji makroekonomicznej na kształtowanie się trendu cenowego na rynku najmu nieruchomości komercyjnych w Polsce